Stay updated

hondenras.info

การท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้คนต้องจำเป็นในการออกไปหาความสุข  ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่ท้องถิ่น การท่องเที่ยวช่วยเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีของรัฐบาล การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถิ่นทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น

Shape
Shape